STATUTEN

Van de vereniging Expos Photo Art gevestigd te Utrecht

KvK No. 40479238


ARTIKEL 1 Naam, zetel en duur

De vereniging draagt de naam: De Vereniging ter bevordering expositie Photo-Art, verkorte naam: EXPOS.

De vereniging is gevestigd te Utrecht en is voor onbepaalde tijd aangegaan.


ARTIKEL 2 Doel

Het doel van de vereniging is:

Het bevorderen van de modelfotografie

Het bemiddelen tussen fotograaf en model


ARTIKEL 3 Middelen

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

Het organiseren van fotodagen

Alle andere middelen die voor het doel der vereniging bevorderlijk zijn.


ARTIKEL 4 Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor:a. (amateur)fotografen b. fotoclubs c. fotomodellen

Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en toelating door het bestuur. Tegen niet toelating staat beroep open op de algemene ledenvergadering (ALV).

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:

door een schriftelijke opzegging aan het bestuur, zulks met inachtneming van bij huishoudelijk reglement vastgestelde bepalingen.

door overlijden.

door schorsing door het bestuur. Het betreffende lid kan binnen 14 dagen na het bekend maken van de schorsing in beroep gaan bij de ALV. Dit beroep heeft geen opschortende werking.

door royement, uitgesproken door de ALV.

Het bestuur kan een lid schorsen tot uiterlijk de eerstvolgende ALV, indien het lid naar het oordeel van het bestuur in strijd handelt met de statuten, het huishoudelijk reglement, dan wel besluiten van de vereniging. De ALV besluit in de eerstvolgende vergadering tot opheffing van de schorsing dan wel tot royement.

Indien een lid klachten heeft over een of meer van zijn medeleden die royement tot gevolg kunnen hebben, doet hij/zij hiervan schriftelijk mededeling aan het bestuur. Anonieme brieven worden niet in behandeling genomen.


ARTIKEL 5 Geldmiddelen

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, donaties en andere baten.

De leden betalen een jaarlijks door de ALV vast te stellen contributie.


ARTIKEL 6 Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie leden.

Het bestuur alsmede zijn voorzitter worden door de ALV uit de leden gekozen op een wijze en voor een tijdvak, in het huishoudelijk reglement te bepalen. Een lid van het bestuur kan ten alle tijde door de ALV worden geschorste of ontslagen. Het voorzien in vacatures in het bestuur wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.

Het bestuur beschikt over de bevoegdheden door de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement of de ALV toegekend. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt ook toe aan tenminste twee leden van het bestuur gezamenlijk. In andere aangelegenheden kan het bestuur personen machtigen alleen of gezamenlijk de vereniging te vertegenwoordigen.


ARTIKEL 7 Algemene leden vergadering (ALV)

De ALV wordt tenminste 1 keer per jaar bijeengeroepen door het bestuur.

Het bestuur roept voorts een ALV bijeen op een ingediend schriftelijk verzoek van tenminste vijf (5) leden onverminderd het bepaalde in artikel 2:41 van het Burgerlijk Wetboek. Het verzoek vermeldt de in deze vergadering te behandelen onderwerpen en is vergezeld van een toelichting. Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van deze vergadering op een termijn van niet langer dan 4 weken.

De voorzitter treedt op als voorzitter van de ALV, tenzij deze anders beslist.

De ALV beslist bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen.

De ALV kan alleen rechtsgeldig besluiten indien tenminste 6 leden aanwezig zijn. Indien wegens onvoldoende quorum geen besluiten genomen kunnen worden, wordt een volgende vergadering uitgeschreven om deze zaken af te handelen, waarbij dan geen quorum vereist is.

Besluiten ter zake statutenwijziging, ontbinding der vereniging en royement van leden vereisen een meerderheid van tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.


ARTIKEL 8 Rekening, verantwoording en begroting

Het bestuur brengt op een ALV zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen kalenderjaar gevoerd bestuur.

De ALV benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de ALV schriftelijk verslag van haar bevindingen uit.

Het bestuur legt op een ALV, te houden voor 1 mei, een begroting van inkomsten en uitgaven voor het lopende kalenderjaar, met toelichting, ter vaststelling voor.


ARTIKEL 9 Huishoudelijk Reglement

De vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement geschieden door de ALV. Het huishoudelijk reglement mag geen regelingen bevatten die strijdig zijn met de statuten.


ARTIKEL 10 Ontbinding

Zij, die een ALV ter behandeling van een voorstel tot ontbinding van de vereniging bijeen roepen, dienen tenminste 14 dagen voor de ALV de leden schriftelijk een voorstel daartoe, met toelichting, te doen toekomen.

Bij een besluit tot ontbinding zal tevens worden bepaald welke bestemming aan de overblijvende middelen wordt gegeven. Liquidatie geschiedt door het bestuur, tenzij het ontbindingsbesluit anders bepaalt.


ARTIKEL 11 Onvoorziene gevallen

Voor zover bij statuten of reglementen, dan wel besluit van de ALV niet anders is bepaald, beslist het bestuur.